2010 KAUFMAN FR50DR
60 TON
22.5 TIRES
GOOD BRAKES
WORK READY!
PRICE: $32,900